به گروه الف بیاید

به گروه کشف کتاب مقدس و دوستی به زبان فارسی خوش آمدید. اگر قبلا عیسی را پیروی کرده اید، بیاید و در مورد کلام خدا بیشتر بیاموزید.

هر یکشنبه ۱۰:۳۰ کلیسا همه با هم، ۱۲:۰۰ نهار و گروه الف

DQ Centre, Fitzwilliam Street, Sheffield, S1 4JR

Aleph group is a Discovery Bible Group especially for Farsi speakers.

We listen and learn the Bible in Farsi on Sundays after morning church in English (we eat lunch together first)How to read the Bible for yourself & teach it to others:

Discovery Bible Group Question in Farsi and English


Why does the Trinity matter:

ENGLISH - https://www.thegospelcoalition...

FARSI - https://kanoneenjil.com/two-re...